Tip of the month

RSDA News

English version below

Att välja rätt musik till din butiksmiljö eller företag kan vara en utmaning. Hur gör man för att välja rätt musik som går i linje med både varumärke och grafisk utformning? Här är några enkla tips på hur man kan tänka när man är i stadiet av att selektera musik till ett varumärke:

1. Börja vid kärnan. Ditt företags kärnvärden säger mycket om vart du bör landa i urvalet av musik. Är ni ett företag som profilerar er som tuffa och utmanande, eller snälla och stabila? Rimmar era värderingar med artistens profil och förmedlar låtarna ett budskap och språk ni kan stå bakom? Om båda parter (artist och varumärke) står på samma sida blir kopplingen tydligare och gör det enklare att motivera valet av låtar.

2. Snabbt, snabbare, långsamt. Vilket tempo du använder är avgörande för kundens upplevelse. Tänk åter igen på vad du vill förmedla och spegla. Är det lugn du vill förmedla – sänk tempot, vill du förmedla energi och liv – växla upp. Glöm bara inte balansen på vägen. Våga göra båda inom ramen för vad som känns rimligt utan att resultatet bli sömnigt eller stressigt. Då värnar du om både personal och kunder.

3. Analysera målgruppen. Vem riktar du dig till och vem köper din tjänst eller produkt? Är det Emma, 25 år med en kärlek för vintage? Eller är det medelålderns rockentusiast Per? Här finns det utrymme för nyanser och olika personer i kombo, men glöm inte vem du pratar med!

4. Ta kontroll. Det är lätt att ta den enkla vägen ut genom att slå på en radiokanal eller slumpmässig Spotify-lista i din butik. Faran här är att du lämnar över kontrollen över din ljudprofil till någon annan. Ljud är det första sinnesintryck som hjärnan registrerar när du äntrar en ny miljö, så låt ljud och musik bli en lika viktig komponent som din visuella profil.

– Izabell Martinsson, Music Curator


Selecting the right music for your store or brand can be a challenge. How do you choose the right music that is in line with both brand values and graphic design? Here are some simple tips on how to think when you are in the stage of selecting music for your brand:

1. Start at the core. Your company’s core values ​​says a lot about where to start when selecting music. Does your company profile as tough and challenging, or nice and safe? Do your company values ​​culminate with the artist’s profile and the songs convey a message and language you can stand behind? If both parties (artist and brand) are on the same page, the connection becomes clearer and makes it easier to motivate the choice of songs.

2. Fast, faster, slow. The pace of the music is crucial to the customer’s experience. Again, think about what you want to convey and present. If you want to convey calmness – lower the tempo. If you want to convey energy and life – increase the tempo. Balance is key. Dare to do both within the framework of what feels reasonable, without making it sleepy or stressful. It increses the experience for your staff as well as your customers.

3. Analyze your target audience. Who do you target and who are buying your service or product? Is it the 25 year old vintage lover Emma? Or is it the middle age rock enthusiast Per? Feel free to combine different people in the same mix, but do not forget who you are talking to!

4. Take control. It’s easy to take the easy way out by turning on the radio or tune in on a random Spotify list in your store. But by doing so you are passing over the control of your audio profile to someone else. Sound is the first sense that the brain register when you enter a new environment. Make sound and music an equally important component as your visual profile.

– Izabell Martinsson, Music curator